ALGEMENE INFORMATIE:

Scouting Euregio is een scoutinggroep met ongeveer 90 jeugdleden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, die wij speltak­ken noemen. In totaal zijn er hierbij ongeveer 19 leiding­gevenden, die ervoor zorgen dat de kinderen spelender­wijs met van alles en nog wat in aanraking komen.
Alle speltakken komen bij elkaar in onze blokhut aan de Haverkampweg, waar wij in 2014 naar toe zijn verhuist. Om het geheel organisatorisch in gang te kunnen houden is er een bestuur, dat financiële en technische zaken (o.a. met betrekking tot het gebouw) regelt.
Scouting Euregio is aangesloten bij de landelijke Scouting organisatie die haar hoofdkantoor heeft in Leusden.
Wij staan open voor alle jongeren vanaf 5 jaar, die op een verantwoorde manier bezig willen zijn met scouting. De landelijke organisatie is opgespitst in Regio’s en Admiraliteiten die zijn weer onderverdeeld in regio’s. Wij zijn ingedeeld bij de regio Ess’nlaand,met als overkoepeling het steunpunt Overijssel dat een kantoor heeft in Hengelo. Sinds 1995 wordt er op landelijk niveau, nauw samengewerkt met de zusterorganisatie “Jong Nederland”.
 
HET UNIFORM:
Het woord uniform is eigenlijk ouderwets, sinds 2009 wordt er bij scouting niet meer geproken over het uniform, maar: SCOUTFIT!!!!( voor meer informatie kijkt u onder “Scoutfit”  op deze pagina)
 
AFMELDEN  OPKOMSTEN:
Als uw kind wegens ziekte, feestje, of iets dergelijks een keer niet kan, dan stelt de leiding het zeer op prijs dat zij dit van tevoren weten. Dus als uw kind een keer niet kan, meldt hem of haar dan af bij de leiding. Dit kan zelfs zaterdags nog voor de opkomst.
S.V.P. liever niet bellen tijdens de opkomsten!
 
SECRETARIAAT:
Het secretariaat en de ledenadministratie wordt verzorgd door de secretaris van het stichtingsbestuur.
 
AKELA:
Begin 2005 is door Scouting Nederland haar nieuwe ledenadministratie in gebruik genomen, dit is een on-line programma. Middels het aanvragen van een paswoord kunt u zelf zien hoe uw zoon/ dochter  geregistreerd staat in het landelijk systeem. Ook is het beperkt mogelijk om zelf gegevens te wijzigen bv. bij verhuizing. Als je geregistreerd staat bij S.N. Krijg je het Scouting Magazine dat bij de speltak hoort thuis bezorgd.
 
ADRESWIJZIGING:
Om een zo goed mogelijk adressenbestand te hebben, wordt u verzocht wijzigingen te melden bij de secretaris / ledenadmin. Zijn E-mail adres is
secretaris@scoutingeuregio.nl
ook is er een postvakje op het clubgebouw. Het is ook mogelijk de adreswijziging rechtstreeks door te voeren in het programma van Scouting Nederland  via www.scouting.nl. De secretaris / ledenadministratie wordt middels een E-mail door SN op de hoogte gesteld van de wijziging.

LEIDING VAN DE GROEP:
De leiding van de groep bestaat in totaal uit ongeveer 24 personen, in leeftijd variërend van 17 tot 35 jaar. Al deze mensen besteden veel van hun vrije tijd om met de jeugdleden bezig te kunnen zijn. Niet alleen de tijd dat de kinderen er zijn, maar ook voorbereiding, opruimen, schoonmaken en klusjes opknappen. En alles op vrijwillige basis, niemand van leiding, bestuur of oudercommissie krijgt geld voor verrichte werkzaamheden. Iedereen die dat wil kan in principe leider of leidster worden bij een scoutinggroep. Als iemand te kennen heeft gegeven in de leiding van een speltak te willen dan loopt de betreffende persoon enkele weken mee. Om te kijken of het hem of haar bevalt en zij past bij de huidige leiding. Er zal in overleg met de groepsbegeleider en leiding worden bekeken of de aspirant leiding er wel of niet geschikt voor is.
Daarnaast wordt er tijdens de vergadering van het groepsbestuur ook aandacht aan besteed. Bovendien wordt er voor gezorgd dat er in de leiding van iedere speltak altijd enkele mensen zijn die één of meerdere cursussen gevolgd hebben. Deze cursussen worden georganiseerd onder verantwoording van Scouting Nederland.
Zodoende zijn er altijd ervaren leid(st)ers die de nieuwe mensen kunnen inwerken.
Alle leiding volgt de nodige cursussen voor de speltak waar ze leiding aan geven.
 
GROEPSBEGELEIDER:
Enkele jaren geleden heeft de groepsbegeleider zijn intrede gedaan binnen scouting. Een van zijn taken is de begeleiding van het kader van onze groep. Daarnaast treedt hij op als vertrouwenspersoon voor ouders en leden. Ook coördineert hij de trainingen van de leiding, zodat de groep beter functioneert.
 
 DE SPELTAKKEN:
Onder het icoon “Speltakken” worden de verschillende speltakken zoals wij die hebben binnen de Scouting Euregio nader toegelicht met de opkomst tijden.
 
KAMPEN:
Een belangrijk deel van het scoutingspel speelt zich buiten af, in de natuur. Wij trekken er dan ook vaak op uit om die natuur van dichtbij te bekijken en mee te maken. Niet alleen door speurtochten tijdens de normale opkomsten, maar ook door op kamp te gaan. De kampen zijn voor bijna iedereen het hoogtepunt van het jaar.
De Bevers gaan een weekend op kamp, waarbij ze allerlei leuke dingen doen, zoals varen op een boot, een speurtocht maken, pannenkoeken eten, enz, enz.
De Welpen gaan twee keer per jaar een lang weekend op kamp, één keer samen in het voorjaar (meestal tijdens het Pinksterweekend) en één keer apart in het najaar. Deze kampen hebben bijna altijd een bepaald thema. Dat kan zijn Indianen, Smokkelaars, Circus, een Rondreis door de wereld of wat je ook maar nog meer kunt bedenken.
De Scouts gaan vaak een weekend weg, en één keer per jaar is het echt feest: dan gaan ze op zomerkamp. Tijdens het zomerkamp slapen ze in tenten, moeten zelf voor het eten zorgen en maken van allerlei leuke dingen mee.
Ook de Explorers gaan in de zomervakantie een week op kamp, soms met de kano, soms met de fiets, of wat hun zelf maar leuk lijkt.
Bij de Roverscouts is het niet zo vast geregeld, maar toch organiseren ook deze leden zo nu en dan een weekend of een langer zomerkamp.
Natuurlijk kunnen we niet alles vertellen over de kampen, nieuwe leden moeten ze zelf maar mee maken.
 
KAMP GELD:
Ook de kampen kosten natuurlijk geld iedereen die meegaat, moet hieraan meebetalen. Maar we proberen de kosten altijd zo laag mogelijk te houden.(Wij steven er naar dat iedereen altijd mee kan).
Het kampgeld is niet voor alle speltakken hetzelfde, en moet apart van de contributie betaald worden. Voor het kampgeld verstuurt de leiding of de penningmeester een verzoek om betaling.
 
FINANCIËN:
Iedere georganiseerde groep heeft geld nodig om activiteiten te kunnen ondernemen. Een deel van het geld dat hiervoor nodig is wordt door de leden betaald in de vorm van contributie. Vanaf de vijfde week dat iemand komt is men contributie verschuldigd.
De leiding van een speltak geeft aan de ledenadministratie door dat iemand lid is geworden.
Door middel van het ontvangen inschrijf- formulier meldt u uw kind aan bij onze groep en tevens bij Scouting Nederland. Vervolgens stuurt de secretaris een verzoek om betaling van de contributie aan de ouders van het nieuwe lid.
Voor gezinnen met meerdere kinderen op de groep is er een korting mogelijk. Deze regeling  houd in, dat als er meer dan twee kinderen uit een gezin lid zijn van onze groep, het derde en de volgende kinderen uit dat gezin maar 50% van de jaarlijkse contributie betalen. Zoals u misschien weet gaat een deel van de jaarlijkse contributie die de ouders betalen naar Scouting Nederland, zowel aan het landelijk bureau als mede aan het Gewest Overijssel in Hengelo moeten wij jaarlijks bijdragen.
Mochten er problemen zijn om de contributie op te brengen, dan kunnen ouders contact opnemen met de penningmeester, zodat in overleg een regeling kan worden getroffen. Wij vinden dat iedereen lid moet kunnen zijn van onze groep, contributie mag geen belemmering zijn. Het contributie jaar loop van 1 januari- tot en met 31 december. Natuurlijk wordt dit bedrag aangepast als iemand in de loop van het jaar lid wordt. Ook bij langdurige ziekte kan (indien tijdig gemeld) er een regeling getroffen worden.
Contributie:
Als je lid bent, betaal je contributie aan de groep. Dit geld gebruiken we voor materiaal, instandhouding- en energie kosten voor het gebouw. Een deel moeten wij afdragen aan Scouting Nederland. Leiding en bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en krijgen daarvoor geen vergoeding
De contributie bedraagt maandelijks 10,50 euro  bij voorkeur te voldoen met een automatische incasso.
Verzekering:
Scouting Euregio is via Scouting Nederland alleen aanvullend verzekerd tegen schades en andere kosten; leden van de groep dienen zelf of via hun ouders/verzorgers te zijn verzekerd tegen schade en andere kosten (WA, ziektekosten, reisverzekering, etc.)
 
 Acties:
De contributie alléén is niet voldoende om alle uitgaven van onze groep te kunnen dekken. Daarom proberen wij om aan de ene kant de uitgaven zo laag mogelijk te houden, en aan de andere kant op allerlei manieren nog wat extra geld te verdienen.Uitgaven laag houden kan door zoveel mogelijk materialen die nodig zijn om het scouting spel te kunnen spelen voor zo min mogelijk geld (liefst voor een appel en een ei) aan te schaffen.
Ouders helpen ons daar vaak bij door ons van alles en nog wat aan te bieden, zoals tentharingen, spelmateriaal, knutsel – materiaal, papier, karton, verf en noem maar op.
De inkomsten proberen wij zo hoog mogelijk te maken door financiële acties te voeren. Daarom doen wij mee aan landelijke acties, zoals Jantje Beton, ook houden we incidenteel een eigen grote actie, zoals een Fancy Fair of een Prestatieloop.Tevens verlenen wij onze mankracht voor enkele activiteiten binnen de gemeente Enschede, zoals de kunst- manifestatie op het volkspark en de minisail op het Rutbeek.
De beste manier om de inkomsten te verhogen is echter het aantal leden zo groot mogelijk te maken.
Momenteel bestaat onze groep uit ongeveer 80 leden. Wij gaan proberen om ons ledental het komende jaar op 100 te brengen. Ieder lid kan daarbij helpen door vriendjes en vriendinnetjes enthousiast te maken voor onze groep. Om enig inzicht te geven in de financiën van onze groep, hieronder is globaal aangegeven hoe de inkomsten en uitgaven in een gemiddeld jaar ongeveer verdeeld zijn.
 
INKOMSTEN EN UITGAVEN:
 
Inkomsten:
 
Contributies van leden
30%
Kampgeld betaald door kampdeelnemers
20%
Subsidie Gemeente Enschede
15%
Acties
15%
Verhuur van het gebouw aan derden
15%
Sponsoring, giften
5%
Totaal
100%
   
   
Uitgaven:
 
Spelmaterialen
20%
Kampen
20%
Gebouwkosten
15%
Gas, water en elektriciteit
10%
Contributies aan Scouting Nederland
15%
Administratie en etc.
5%
Onderhoud en klein inventaris
5%
Verzekeringen
5%
Training van leiding
5%
Totaal
100%
 
SCOUTING NEDERLAND:
Onze groep is aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting Nederland. Deze vereniging bestaat voor een heel groot deel uit vrijwilligers, maar heeft ook een vaste kern van beroepskrachten in dienst. Het landelijke bureau staat in Leusden. Daarnaast heeft ons steunpunt enkele vaste krachten. Wij behoren tot het steunpunt Overijssel, met een bureau in Hengelo. Per lid wordt contributie betaald aan Scouting Nederland, en dit is zeker geen weggegooid geld.
Scouting Nederland verzorgt voor alle scoutinggroepen in Nederland van alles en nog wat. Iedereen die lid is van een scoutinggroep krijgt bijvoorbeeld een maandblad gemaakt door Scouting Nederland. Ook zorgt het landelijke bureau voor publiciteit in allerlei vormen. Zo kan iedere scoutinggroep bij ledenwerfacties gebruik maken van foldermateriaal, posters, video etc. Daarnaast worden jaarlijks grote spelprogramma’s met een bepaald thema door leden van de vaste kern bedacht en uitgewerkt. Hierbij wordt allerlei spelmateriaal verspreid naar de groepen, zodat niet iedere scoutinggroep dergelijk materiaal zelf hoeft te bedenken en te maken. Het opleiden en trainen van leiding wordt verzorgd door het steunpunt. Naast de (standaard) cursussen kunnen wij mensen van het steunpunt vragen ons te helpen bij heel specifieke zaken.
Doordat wij aangesloten zijn bij Scouting Nederland zijn wij verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in verband met schade veroorzaakt door leden van onze groep tijdens de officiële scoutingactiviteiten. Deze verzekering dekt schade die niet door de verzekering van de betreffende persoon zelf wordt gedekt.
Scouting Nederland in Leusden
Steunpunt Gewest Overijssel in Hengelo
Regio Ess’nlaand: (landtak)
 
Alle leiding van onze groep + de stam leden
Stichtingsbestuur  Scouting Euregio
Beheert het gebouw en zorgt voor de algemene middelen
 
 
SCOUTING MAGAZINE:
Met invoering van Chil kan ook de toezending van Scouting Magazine per speltak rechtstreeks aan het huisadres van de leden plaatsvinden, evenals de jaarlijkse lidmaatschapskaart voor alle leden van Scouting Nederland. Door sponsors van de vereniging wordt geadverteerd in Scouting Magazine met aanbiedingen voor de leden. Sponsors kunnen ook rechtstreeks aan uw huisadres informatie sturen. Wilt u dat laatste niet, dan kunt u dit kenbaar maken door een briefkaart te sturen naar:
 
Scouting Nederland
unit Registratie
Postbus 210
3830 AE Leusden
 
Vermeld op het kaartje de naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de woorden ”geen info thuis”. Tevens kan het aantal bladen Scouting Magazine per adres gewijzigd worden zodat er niet voor elk lid een blad wordt bezorgd, bijvoorbeeld 1 i.p.v. 2 of meer bladen.
 
Tot slot hopen wij, dat wij u middels deze informatie  iets meer inzage hebben kunnen geven over de gang van zaken binnen Scouting Euregio.
En onze relatie met Scouting Nederland.
Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat:
secretaris@scoutingeuregio.nl
Met vriendelijke groet;
Het bestuur van Scouting Euregio

 

2,178 total views, 1 views today